Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa

Dziś zdo­by­li­śmy pierw­szy z 28 szczy­tów w ramach „Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa”.

Było to doświad­cze­nie nie­po­wta­rzal­ne i zja­wi­sko­we. W cią­gu 12 godzin prze­je­cha­li­śmy tra­sę z Częstochowy do Czernichowa i stam­tąd uro­kli­wym szla­kiem ruszy­li­śmy na naj­wyż­szy szczyt Beskidu Małego: Czupel 933 m.n.p.m.

Po dro­dze był Rogacz, a póź­niej Magurka. Odprawilismy Mszę w nie­zwy­kłych oko­licz­no­ściach natu­ry i w ciem­no­ściach z czo­low­ka­mi zeszli­smy do wio­ski, z któ­rej bez­piecz­nie wró­ci­li­śmy do domu.

Mięśnie bolą, ale co tam. Krew jest potem boha­te­rów. Następny wypad 10 grudnia.

Więcej info: 511 577 610

Przejdź na stro­nę z pozo­sta­ły­mi ter­mi­na­mi Korona Gór.