Warsztaty z Ewą Nowak

Bardzo lubię pozna­wać nowych ludzi i uwa­żam, że każ­dy czło­wiek ma w sobie coś fajnego! 🙂

Prowadzę kon­to na Instagramie, na któ­rym sta­ram się poka­zy­wać wia­rę w codzien­no­ści, mówić o Bogu i rela­cji z Nim.

Lubię pisać i dzie­lić się tym, co Bóg zro­bił i wciąż robi (nie tyl­ko) w moim życiu. Wierzę, że w naszym kra­ju i na świe­cie szy­ku­je się duże przebudzenie.

Będę pro­wa­dzić warsz­ta­ty dla kobiet pod­czas Kasperiańskich Dni Młodych”