Trzeci dzień XIV KDMów

Trzeci dzień XIV KDMów

Trzeci dzień XIV Kasperiańskich Dni Młodych był dniem nowo­ści i pre­mier. Po raz pierw­szy odwie­dził nas Patryk Sztabiński — ponad­prze­cięt­ny akor­de­oni­sta, mąż, tata. Wielu z nas po spo­tka­niu z nim poczu­ło się mega zmo­ty­wo­wa­ny­mi do dzia­ła­nia, do pogo­ni za marze­nia­mi. Oby ten zapał trwał!… 

Drugi dzień XIV KDMów

Drugi dzień XIV KDMów

Drugi dzień XIV KDM-ów za nami. Był inten­syw­ny, pełen dobrych spo­tkań, roz­mów i rado­ści. Naszymi gość­mi byli Gabriela i Leszek Jastrzębscy, zało­ży­cie­le i pro­wa­dzą­cy fun­da­cję Dom Świętego Jakuba. Opowiedzieli nam o swo­ich wędrów­kach (z osioł­ka­mi i nie tyl­ko), o swo­im nawró­ce­niu. Mówili o rodzi­nie i pro­ble­mach, jakie mogą… 

Zaproszeni Goście na XIV KDM 2022

Zaproszeni Goście na XIV KDM 2022

Piątek godz. 10.00 – Gabriela i Leszek Jastrzębscy Założyciele Fundacji Dom św. Jakuba, miej­sca spo­tkań z ludź­mi, dobre­go ser­ca, spo­ko­ju, poko­ju, miło­ści i nadziei. Służą pomo­cą oso­bom, któ­re dotknę­ła samot­ność, cho­ro­ba, nie­zro­zu­mie­nie ze stro­ny świa­ta czy wyklu­cze­nie spo­łecz­ne. Od kil­ku lat reali­zu­ją projekt… 

Zaproszeni Goście — Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Zaproszeni Goście — Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Z rado­ścią przed­sta­wia­my Wam pierw­szych gości tego­rocz­nych XIV KDM. → Gabriela i Leszek Jastrzębscy – zało­ży­cie­le Fundacji Dom św. Jakuba, miej­sca spo­tkań z ludź­mi, dobre­go ser­ca, spo­ko­ju, poko­ju, miło­ści i nadziei. Służą pomo­cą oso­bom, któ­re dotknę­ła samot­ność, cho­ro­ba, nie­zro­zu­mie­nie ze stro­ny świa­ta czy wykluczenie…