Codzienna Ewangelia z rozważaniami w cenie promocyjnej 15 zł

Codzienna Ewangelia z rozważaniami w cenie promocyjnej 15 zł

W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cje w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł. Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 34 366 54 86, 512 922 762 Informujemy rów­nież, że z tej i każdej… 

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC, z każ­dej kupio­nej książ­ki w mie­sią­cu kwiet­niu, 15% prze­zna­czy na pomoc szpi­ta­lom w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cję w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł. Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl…

Love Story #4 (Dźwięki ze sceny KDM)

Love Story #4 (Dźwięki ze sceny KDM)

Rok 2011 to pięk­ny kon­cert Zespołu Love Story na naszej sce­nie. Spotkanie zaowo­co­wa­ło nowy­mi rela­cja­mi, przy­jaź­nia­mi i nawet jed­nym mał­żeń­stwem. Przesłanie całej pły­ty Talitha kum świet­nie wpi­su­je się w tego­rocz­ne Kasperiańskie Dni Młodych — „Kochaj i rób co chcesz”.

Royal Rap #3 (Dźwięki ze sceny KDM)

Royal Rap #3 (Dźwięki ze sceny KDM)

Dziś jest szan­sa, żeby zacząć żyć ina­czej. To prze­sła­nie popły­nę­ło ze sce­ny na Kasperiańskich Dniach Młodych w sierp­niu 2010 roku. Mirek Kolczyk z zespo­łem Royal Rap dali świet­ny kon­cert i podzie­li­li się tym jak Bóg odmie­nił ich życie. Ty też możesz zacząć żyć ina­czej. Na… 

Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Jeden z pierw­szych kon­cer­tów Kasperiańskich Dni Młodych zagra­ła Viola Brzezińska. W sobot­ni paź­dzier­ni­ko­wy wie­czór 2008 roku razem z uczest­ni­ka­mi I KDM spra­wi­ła, że nie czu­li­śmy jesien­ne­go chło­du i pada­ją­ce­go desz­czu. Piękny kon­cert, a dziś powtór­ka utwo­ru, któ­ry wpro­wa­dza nas w tego­rocz­ny temat Kasperiańskich Dni Młodych — „Kochaj i rób…