Przeszukaj ostatnie wpisy


O nas

Temperament mło­dych serc i głę­bia ducho­wo­ści Krwi Chrystusa — z tego nie­ty­po­we­go połą­cze­nia powsta­ły Kasperiańskie Dni Młodych.

Spotkanie w Częstochowie wypeł­nio­ne jest zarów­no zaba­wą, warsz­ta­ta­mi, inte­gra­cją, jak też sku­pie­niem pod­czas modli­twy czy konferencji.

KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych (16–30 lat)

Dlaczego wła­ści­wie „Kasperiańskie”?

Nazwa spo­tka­nia pocho­dzi od imie­nia patro­na Dni, a jed­no­cze­śnie zało­ży­cie­la Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa — św. Kaspra del Bufalo. To wła­śnie ta postać jest dla nas inspi­ra­cją do działania.


Szybkie info o KDM

TEMAT

Masz war­tość”

MIEJSCE

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

TERMIN

13 — 16 lip­ca 2023 r.

REJESTRACJA

Zapisz się onli­ne na spo­tka­nie młodych

ORGANIZATOR

Misjonarze Krwi Chrystusa wraz z gru­pą młodzieżową

KONTAKT

W razie jakich­kol­wiek pytań, nie­ja­sno­ści czy suge­stii zachę­ca­my do kon­tak­tu mailo­we­go lub telefonicznego


Główne punkty programu (kliknij...)

Muzyka i dobra zabawa.

Jeden beat i jed­no serce.

Niech to nas połączy

Odkryj swój nowy talent.

Zmierz się z wyzwaniem.

Ucz się przez zabawę

Na dobry początek.

Na wie­czór bez końca.

Przyjdź, zapal się i Ty.

Czas ciszy.

Czas Boga.

Wypełnij sie­bie miło­ścią Boga.

Spoko luz.

Ksiądz czy Siostra

Poznaj ludzi i bądź razem z nami.


To już za nami — zobacz jak było u nas na XV Kasperiańskich Dniach Młodych 2023 r.

Wyjątkowo w tym roku dni mło­dych będą w lip­cu.

W programie:

  • Ocaleni Worship
  • Grzegorz Czerwicki,
  • Agnieszka Kubara (warsz­ta­ty Bibliodramy)
  • Spotkania Górskie — Piotr Pogon
  • Wieczór muzycz­no-teatral­ny 40 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce
  • gry i zabawy
  • modli­twa
  • spo­tka­nie z misjami
  • moż­li­wość odda­nia krwi
  • inne


Zaproszeni Goście

ocaleni_worship

Ocaleni Worship

Zespół mło­dych, zapa­lo­nych Bogiem ludzi, któ­rzy we współ­pra­cy z Jezuitami przy Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej w Łodzi chwa­lą Boga śpie­wem, tań­cem i cały­mi sobą. Aktualnie two­rzy­my uwiel­bie­nia i wyda­rze­nia wraz ze @efez_wspolnota w któ­rej dzia­ła­my i jeste­śmy częścią

Więcej...
agnieszka_kubara_tr1

Agnieszka Kubara

Psycholog i dzie­wi­ca kon­se­kro­wa­na. Fascynuje się spo­tka­nia­mi ze Słowem przez twór­czą eks­pre­sję, w tań­cu i w dro­dze, w muzy­ce i we wspól­no­cie. Gra na orga­nach w naszym Sanktuarium, cie­szą ją podró­że i ucze­nie się od innych ludzi. Szkoli się w European Bibliodrama Network, na KDM popro­wa­dzi warsz­ta­ty bibliodramy.

grzegorz_czerwicki

Grzegorz Czerwicki

Były ska­za­niec, któ­ry naj­pierw stra­cił wszyst­ko: rodzi­nę, wol­ność, otarł się o śmierć, tra­fił na 12 lat do wię­zie­nia, a potem, po wyj­ściu z nie­go… wszyst­ko wygrał! Jego życie zmie­ni­ło się o sto osiem­dzie­siąt stop­ni, choć nikt w wię­zie­niu nie dawał mu na to żad­nych szans! To, co jest dla nas waż­ne, to to, że patro­nem jego fun­da­cji został św. Kasper del Bufalo. Jak to się sta­ło? O tym wię­cej na spotkaniu 😉

tomasz_pogon

Piotr Pogon

Lew z nad­szarp­nię­tą grzy­wą” – jak sam o sobie mówi. Zdobywca Mount Kenia, Kilimandżaro, Elbrusa i Aconcagui. Pierwszy czło­wiek na świe­cie, któ­ry bez płu­ca ukoń­czył Ironmana. Mówi: „Urodziłem się czte­ro­krot­nie. Po kolej­nych nawro­tach cho­ro­by nowo­two­ro­wej przy­by­ło blizn na moim cie­le, lecz każ­dy dzień życia nabrał nad­zwy­czaj­ne­go tempa”.

Ewa_nowak_head

Ewa Nowak

Bardzo lubię pozna­wać nowych ludzi i uwa­żam, że każ­dy czło­wiek ma w sobie coś fajnego! 🙂

Prowadzę kon­to na Instagramie, na któ­rym sta­ram się poka­zy­wać wia­rę w codzien­no­ści, mówić o Bogu i rela­cji z Nim.

Lubię pisać i dzie­lić się tym, co Bóg zro­bił i wciąż robi (nie tyl­ko) w moim życiu. Wierzę, że w naszym kra­ju i na świe­cie szy­ku­je się duże przebudzenie.

Będę pro­wa­dzić warsz­ta­ty dla kobiet 15 lip­ca, o godz. 17:00 pod­czas Kasperiańskich Dni Młodych”

ks_Sebastian_Kosecki2

ks. Sebastian Kosecki

Ks. Sebastian Kosecki

Prowadzi kon­to na TikToku, któ­re ma ponad 80 tys. obser­wu­ją­cych. Założył kon­to ze wzglę­du na pra­cę dusz­pa­ster­ską wśród mło­dzie­ży. Celem tego wszyst­kie­go jest nie­sie­nie dalej dobra i Ewangelii.

Najbardziej lubi nagry­wać TikToki z kimś, nie sam. Bo wte­dy zawsze jest jakaś for­ma inte­gra­cji oraz zabawy.

Bądź z nami na homi­lii, któ­ra wygło­si na Mszy Świętej w sobo­tę 15 lip­ca 2023 r. o godz. 12:00