Spotkanie młodych w Łęgajnach

Kiedy:
8 listopad 2013@17:00 – 10 listopad 2013@09:00
2013-11-08T17:00:00+00:00
2013-11-10T09:00:00+00:00
Gdzie:
Szkoła podstawowa w Łęgajnach koło Olsztyna
Ogrodowa 7
Łęgajny
Polska
Koszty:
30 zł
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS
507-977-318

spotkanie-mlodych_LegajnyTrzy dni KDM to za mało? — My rów­nież tak uważamy.

Dlatego już dzi­siaj zapra­sza­my Cię na pierw­sze Pokasperiańskie Spotkanie Młodych, któ­re odbę­dzie się w Łęgajnach obok Olsztyna w dniach od 8 do 10 listo­pa­da 2013 r.

Tematem nasze­go spo­tka­nia będą „Ludzie Boga” — św. Kasper del Bufalo

W pierw­szej kolej­no­ści zatrzy­ma­my się nad nie­śmia­łym i wraż­li­wym, a zara­zem odważ­nym i sil­nym Włochem – św. Kasprem. Organizatorzy ze znie­cier­pli­wie­niem zagrze­wa­ją się do przy­go­to­wań, aby po raz pierw­szy powi­tać cię w gościn­nych pro­gach malow­ni­czych Mazur. Czeka nas aktyw­ny czas w nie­ba­nal­nym towa­rzy­stwie, spo­tka­nie z Bogiem, daw­ny­mi i nowy­mi zna­jo­my­mi, atrak­cyj­ne kon­fe­ren­cje i wyjąt­ko­we zaba­wy Liczymy na Twoją obec­ność, nad­szedł czas by Łęgajny oży­ły mło­dym duchem świę­te­go Kaspra. Już teraz zare­zer­wuj sobie wol­ny czas, spa­kuj ple­cak, przy­szy­kuj śpi­wór, zwo­łaj przy­ja­ciół i ZGŁOŚ SIĘ na spo­tka­nie. Czekamy na Ciebie

Koszt: 30 zł
Termin zgło­szeń do 5 listopada

Przejdź do for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go na spo­tka­nie mło­dych w Łęgajnach

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.