Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Łęgajnach

spotkanie-mlodych_LegajnyNowość!
W tym roku Pokasperiańskie Spotkania Młodych wyszły poza domy misyj­ne. Chcemy spo­ty­kać się z Wami tam, gdzie jeste­ście na co dzień, w Waszych miej­sco­wo­ściach. Dlatego naj­bliż­sze PSM odbę­dzie się w Łęgajnach koło Olsztyna w dniach 8–10 listo­pa­da. Zapraszamy już teraz, zamiast cze­kać na waka­cyj­ne spo­tka­nie mło­dych w Częstochowie.

Tematem nasze­go spo­tka­nia będą „Ludzie Boga” — św. Kasper del Bufalo

W pierw­szej kolej­no­ści zatrzy­ma­my się nad nie­śmia­łym i wraż­li­wym, a zara­zem odważ­nym i sil­nym Włochem – św. Kasprem. Organizatorzy ze znie­cier­pli­wie­niem zagrze­wa­ją się do przy­go­to­wań, aby po raz pierw­szy powi­tać cię w gościn­nych pro­gach malow­ni­czych Mazur. Czeka nas aktyw­ny czas w nie­ba­nal­nym towa­rzy­stwie, spo­tka­nie z Bogiem, daw­ny­mi i nowy­mi zna­jo­my­mi, atrak­cyj­ne kon­fe­ren­cje i wyjąt­ko­we zaba­wy Liczymy na Twoją obec­ność, nad­szedł czas by Łęgajny oży­ły mło­dym duchem świę­te­go Kaspra. Już teraz zare­zer­wuj sobie wol­ny czas, spa­kuj ple­cak, przy­szy­kuj śpi­wór, zwo­łaj przy­ja­ciół i ZGŁOŚ SIĘ na spo­tka­nie. Czekamy na Ciebie

Koszt uczest­nic­twa to 30zł. Zabierzcie ze sobą śpi­wo­ry i kari­ma­ty oraz przyjaciół 🙂

Formularz rejestracyjny na spotkanie młodych

Termin zgło­szeń do 5 listo­pa­da 2013

Rejestracja zakoń­czo­na. Dziękujemy za bar­dzo licz­ne zgłoszenia.

Osoby poni­żej 18 roku życia wypeł­nia­ją dodat­ko­wo nastę­pu­ją­cą zgo­dę od rodziców.
Pobierz zgo­dę rodzi­ców w pdf.

eki­pa KDM

2 Replies to “Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Łęgajnach”

Comments are closed.