Korona Polskich Gór 2023/24

Kochani roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­no-for­ma­cyj­ny, a w nim chce­my wam pro­po­no­wać róż­ne aktyw­no­ści dla nasze­go roz­wo­ju i więk­szej radości 😊

Oto pierw­sza z nich skie­ro­wa­na do chło­pa­ków, wybacz­cie tym razem dziew­czy­ny, w wie­ku od 18 do 30 lat
Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa powraca!!!
Pierwsza wypra­wa już 16 wrze­śnia 2023 r. Poniżej też pozo­sta­łe terminy.

W paź­dzier­ni­ku, z oka­zji 40 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, wyjazd koedu­ka­cyj­ny na któ­ry zapra­sza­my rów­nież Panie.

Terminy dla Korona Gór Polski

Wyruszamy z Częstochowy, aby wejść na jeden ze szczy­tów nale­żą­cych do Korony Gór Polski. W dro­dze będzie­my mie­li oka­zję do roz­mów, modli­twy i roze­zna­wa­nia swo­ich małych i więk­szych wybo­rów. Istnieje moż­li­wość wcze­śniej­sze­go przy­jaz­du do Częstochowy w pią­tek i zosta­nia do nie­dzie­li. W tym cza­sie pro­po­nu­je­my mini reko­lek­cje, a w nie­dzie­lę tak­że udział w wolon­ta­ria­cie na rzecz bezdomnych.
Można też w sobo­tę doje­chać do Częstochowy lub do miej­sca doce­lo­we­go, z któ­re­go będzie­my wycho­dzi­li w góry.

 • 16.09.2023
 • 21.10.2023
 • 11.11.2023
 • 09.12.2023
 • 11.02.2024
 • 09.03.2024
 • 13.04.2024
 • 17.05.2024
 • 08.06.2024

Wersja rozszerzona z mini-rekolekcjami od piątku do niedzieli w Częstochowie:

 • 21–23.10.2023
 • 10–12.11.2023
 • 08–10.12.2023
 • 08–10.03.2024
 • 16–18.05.2024
 • 07–09.-06.2024

Informacje i zgłoszenia

ks. Damian Siwicki CPPS

tel. 511 577 610