Rekolekcje w Zakopanym 16–20 sierpnia 2023

- temat: „Nie mogę, nie muszę, nie chcę” – św. Kasper del Bufalo

- ter­min: 16–20 sierp­nia 2023

- koszt: 380 zł

- zgło­sze­nia przez for­mu­larz na stro­nie / tele­fo­nicz­nie 511 577 610

Słowa Św. Kaspra „Nie mogę, nie muszę, nie chcę”, są kon­tro­wer­syj­ne. Zmuszają do radykalności.

Nasz Święty tymi sło­wa­mi odmó­wił, posłu­szeń­stwa Napoleonowi. Wyraził przez to wier­ność w wie­rze i Kościołowi.

Jak iść wąską ścież­ką wia­ry? Jak prze­ciw­sta­wić się temu co narzu­ca świat i środowisko?

Jak być wier­ny Bogu i nie zwąt­pić gdy przyj­dą przeciwności?

Zapraszamy na reko­lek­cje mło­dzież, studentów...

Jest moż­li­wy wspól­ny wyjazd na reko­lek­cje z Częstochowy (16 sierpnia).

Prosimy aby zabrać ze sobą odpo­wied­nie obu­wie, ubra­nie w góry, Pismo Święte, notat­nik, dłu­go­pis, słu­chaw­ki do smart­fo­na (potrzeb­ne będą na szlaku)

 

Zgłoszenia

* (wyma­ga­ne)
Deklaruję się na: