Na Kasprowy Wierch ze św. Kasprem — 21.10.2023

Kochani Młodzi!

Już 21 paź­dzier­ni­ka wyru­sza­my z Częstochowy, aby zdo­być jeden z tatrzań­skich szczy­tów mają­cy pra­wie 2000 m.n.p.m.

Data jest nie­przy­pad­ko­wa! 21.10 to wspo­mnie­nie świę­te­go Kaspra, a w tym roku tego dnia świę­tu­je­my 40 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce.

Zapraszamy peł­no­let­nich Panie i Panów do powsta­nia i wyru­sze­nia razem z nami.

Dla prze­dłu­że­nia świę­to­wa­nia zapra­sza­my na dzień sku­pie­nia, któ­ry rozpoczniemy

w pią­tek 20 paź­dzier­ni­ka o godz. 18 i zakoń­czy­my w nie­dzie­lę obiadem.

(koszt sku­pie­nia z wyjaz­dem w góry, noc­le­ga­mi, posił­ka­mi w Częstochowie- 130 zł)

Więcej infor­ma­cji pod nume­rem: 511–577-610