Pamiątka z Peru

Kochani już tyl­ko 17 dni pozo­sta­ło do 14 Kasperianskich Dni Młodych.

Dla każ­de­go zglo­szo­ne­go uczest­ni­ka mamy pamiąt­kę z Peru. Jeśli chcesz być pew­ny otrzy­ma­nia gadże­tu zapisz się jak naj­szyb­ciej (klik­nij).

Czekamy.

Tam, gdzie trzeba.