Zaproszeni Goście — Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Z rado­ścią przed­sta­wia­my Wam pierw­szych gości tego­rocz­nych XIV KDM.
→ Gabriela i Leszek Jastrzębscy – zało­ży­cie­le Fundacji Dom św. Jakuba, miej­sca spo­tkań z ludź­mi, dobre­go ser­ca, spo­ko­ju, poko­ju, miło­ści i nadziei. Służą pomo­cą oso­bom, któ­re dotknę­ła samot­ność, cho­ro­ba, nie­zro­zu­mie­nie ze stro­ny świa­ta czy wyklu­cze­nie spo­łecz­ne. Od kil­ku lat reali­zu­ją pro­jekt „Nasze Camino”, w ramach któ­re­go piel­grzy­mu­ją z naj­lep­szy­mi tera­peu­ta­mi: osiołkami.
(zdj. Gość Niedzielny).