Zaproszeni Goście na XIV KDM 2022

Piątek godz. 10.00 – Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Założyciele Fundacji Dom św. Jakuba, miej­sca spo­tkań z ludź­mi, dobre­go ser­ca, spo­ko­ju, poko­ju, miło­ści i nadziei. Służą pomo­cą oso­bom, któ­re dotknę­ła samot­ność, cho­ro­ba, nie­zro­zu­mie­nie ze stro­ny świa­ta czy wyklu­cze­nie spo­łecz­ne. Od kil­ku lat reali­zu­ją pro­jekt „Nasze Camino”, w ramach któ­re­go piel­grzy­mu­ją z naj­lep­szy­mi tera­peu­ta­mi: osiołkami.

 

 

 

 

 

Sobota godz. 10.00 – Patryk Sztabiński

Wybitny akor­de­oni­sta, lau­re­at wie­lu nagród na festi­wa­lach w Polsce i za gra­ni­cą. Zadebiutował w jed­nej naj­słyn­niej­szych hal na świe­cie – Carnegie Hall w Nowym Jorku Orchard Hall w Tokio. W sobo­tę wystą­pi na naszej kdm-owej sce­nie i da świa­dec­two swo­je­go spo­tka­nia z Bogiem.

 

Sobota godz. 19.30 – świadectwo i koncert Dobromir Mak Makowski

Twórca płyt z muzy­ką rap, autor książ­ki “wyrwa­łem się z pie­kła”. Nauczyciel Wychowania Fizycznego oraz magi­ster Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Jest pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu RAPPEDAGOGIA, któ­ry od 2011 roku obje­chał ponad 900 szkół, domów dziec­ka, aresz­tów śled­czych, wię­zień, ośrod­ków szkol­no-wycho­waw­czych, świe­tlic śro­do­wi­sko­wych w Polsce, jak i za gra­ni­cą: Francja, Anglia, Szwecja, Niemcy, Kanada, USA.

Sobota godz. 21.00 – Teatr — reżyseria Piotr Żabczyński

Debiutanckie wyko­na­nie przed­sta­wie­nia przez para­fial­ną gru­pę teatralną.

Niedziela godz. 10.00 – misje w Peru i Gwatemali – ks. Damian Siwicki CPPS